Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Nasjonal Visjon

Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig

Hvordan skal vi forstå og etterleve den nasjonale visjonen?

Hva innebærer elementene flest, lengst og best i den nasjonale visjonen?

Visjonen er sammensatt av 3 elementer. Elementenes gjensidige avhengighet gjør det meningsløst å debattere dem enkeltvis. Figuren under er et forsøk på å illustrere visjonen gjennom spillerens ulike modi på sin reise.

Norsk fotballs kollektive visjon

Modellen over representerer en dynamisk prosess. Det finnes ingen «gode», «dårlige», «ivrige», etc. spillere. Alle er gode på noe, alle har forbedringspotensial og alle er i perioder mer eller mindre ivrige. Samtlige spillere vil på ulike tidspunkt, fra uke til uke, besøke de ulike modiene fra Aktivitet til Prestasjon. Alle vil kjenne på en tilstand av å «gå lei» fra tid til annen.

Sammenhengen mellom modiene kan kort oppsummeres slik:

Fotball er først og fremst aktivitet. Under aktiviteten oppstår det nysgjerrighet og grunnlag for refleksjoner som inspirerer spilleren til å søke mer kunnskap, mens treneren har mulighet til å motivere spilleren underveis.

Etterhvert som kunnskapen om spillet øker, får man også mer ut av selve aktiviteten. En begynner å se seg selv klarere som del av spillet, og det skapes små og store ambisjoner på egne og lagets vegne.

En ambisjon kan være alt fra et ønske om å utnytte sin fart og omsette denne oftere til scoring, til en langsiktig drøm om å bli fotballproff. Etterhvert som ambisjonen blir tydeligere, oppstår det et ønske om å realisere ambisjonen.

For noen blir ambisjonene så sterke og motiverende at man lager en individuell plan for å oppnå dem. Det kan være kortsiktige utviklingsmål eller en overordnet langsiktig plan.

Hensikten med planen er motivere og gjøre spilleren i stand til å engasjere seg i det som populært kalles bevisst trening.

Spilleren og lagets prestasjoner er produktet av all tid og innsats man investerer i utviklingsprosessen. Jo mer tid man investerer i de mer krevende modiene, dess oftere oppstår prestasjonene og mer inspirasjon skapes.

Hvordan sikte mot visjonen?

Det er ikke slik at for noen spillere så skal man aktivt søke å begrense engasjementet deres til Aktiviteten for ikke å «skremme» eller «demotivere» dem, mens det kun er en eksklusiv gruppe av spesielt interesserte eller såkalte talenter som trygt kan eksponeres mot alle de andre aspektene som man forbinder med læring og prestasjonsutvikling.

Muligheten til fritt å kunne bevege seg mellom de ulike modiene til enhver tid må være åpen for alle spillere. Utviklingsmiljøet må derfor bære med seg iboende egenskaper som både motiverer og setter spilleren selv i stand til å øke sin involvering i utviklingsprosessen uansett hvilket utgangspunkt man har. Det er alltid muligheter for å motiver og skape inspirasjon!

Motivasjon og Inspirasjon er drivstoffet

Alt engasjement krever drivstoff. Selv om man ikke tenker på det i hverdagen, så kreves det kontinuerlig påfyll av motivasjon og inspirasjon for å gå på trening – enten man trener èn eller seks dager i uken. Det kreves også inspirasjon for å søke kunnskap, sette ambisjoner, planlegge og trene bevisst. En må derfor stille seg spørsmålet om hvordan man skaper inspirasjon i de ulike modiene, både til å gjennomføre og til å bevege seg videre til neste modus.

For å stimulere til inspirasjon må virkemidlene oppleves som både aktuelle, relevante og produktive. Det finnes ulike muligheter til å motivere og skape inspirasjon innen hvert av modiene i vår modell. Uansett inspirasjonskilde så er viktige fellesnevnere knyttet til anerkjennelse av lagets, egne eller andres fremgang og prestasjoner, eller en følelse av at man har et potensial som er innen rekkevidde.

Operasjonalisering av læring gir et mer produktivt læringsmiljø

Effekten av drivstoffet begrenses av kvaliteten på utviklingsmiljø og verktøyene som er tilgjengelig.

I dagligtalen og fotballdebattene bruker man ofte de uheldige begrepene breddespiller og elitespiller. Når disse to «sekkepostene» blir benyttet til å definere respektive tiltak i utviklingsprosessen får man en uheldig effekt. Det man egentlig observerer, er resultatet av at noen har kommet inn i en positiv spiral i sin treningsprosess, mens andre har stått på stedet hvil. Ved å definere to ulike utviklingsprosesser, får man en negativ forsterkende og polariserende effekt – som er destruktiv for den norske fotballvisjonen.

I tillegg til at utviklingsmiljøet bidrar til motivasjon og inspirasjonsskaping, så er det graden av dets evne til å operasjonalisere og herunder individualisere læringen, som til sammen bestemmer graden av suksessfull etterlevelse av visjonen.

En annen viktig del av operasjonaliseringen, er bidra til å dyrke forbindelsene som man finner i økosystemet. Det kan være forholdet trener-spiller, lagånden, klubbfølelsen og samhandlingen med hele fotballfellesskapet.

Den Positive Spiralen

Den positive spiralen inntreffer når tilfanget av motivasjon (ytre) og inspirasjon (indre) gir et positivt energiregnskap i forhold til hva man investerer til enhver tid. Da øker også sannsynligheten for at man beveger seg fra aktivitetsmodus til modiene som er forbundet med utvikling og dermed inspirerende prestasjoner, som gir energi til å bruke enda mer tid og innlevelse i fotballen. Ett slikt energioverskudd forutsetter at utviklingsmiljøet er rigget for dette. I motsatt fall, der spilleren bare er passiv passasjer i aktiviteten, eller prosessen oppleves som uttømmende, så kan energien falle under et kritisk nivå og ytterste konsekvens føre til permanent frafall i konkurranse med andre aktiviteter.

La ingen muligheter til å motivere og skape inspirasjon være uprøvd

Det finnes mange muligheter til å motivere og skape inspirasjon. Vi har valgt å operere med en modus-inndelt modell nettopp for å kunne være spesifikke på hvordan man på ulike måter kan stimulere til motivasjon og inspirasjon, og samtidig bidra til en produktiv prosess innenfor hvert enkelt modus. Ethvert slikt tiltak gir næring til den positive spiralen, og bidrar dermed til at man nærmer seg den norske fotballvisjonen.

NB! Spilleren må aldri «pushes» gjennom prosessen, men nødvendige verktøy må være tilgjengelig og relevant innhold må effektivt strømme inn til spilleren slik at de selv kan regulere sin involvering i forhold til sitt individuelle «energiregnskap» (selvbestemmelse). Bare på denne måten kan man oppnå en selvgående positiv spiral. Utviklingsmål fra enten skoleringsplaner eller, enda bedre, individuelle planer, er gode praktiske eksempler på hvordan man kan bruke digitale filtre til å sortere bort støy og fokusere på det som er viktig for den enkelte.

Suksessfull operasjonalisering av læring (ref forrige kapittel), kjennetegnes ved at flertallet av spillerne befinner seg i en positiv spiral og er hyppig innom de ulike modiene i løpet av sin treningshverdag. Hvert modus kan bidra med inspirasjon til å engasjere seg ytterligere innen sammen modus, eller motivere til engasjement i et annet modus.

Digitale fortrinn

Det kan være utfordrende og uhensiktsmessig å holde de fysiske utviklingsarenaene åpne for alle til ethvert tidspunkt. Hospitering, idrettslinjer, akademi- og satsingslag, etc. krever et minimum av ferdighetsnivå for deltakelse. Digitale utviklingsarenaer gir derimot helt andre muligheter for tilgang og individtilpasset utvikling. For å få maksimalt utbytte av de digitale fortrinnene og sørge for at flest mulig av våre spillere opplever en positiv spiral, kreves følgende:

 • en holistisk plattform som gir tilgang til alle og knytter utviklingsarenaene sammen til et felles økosystem
 • har et brukergrensesnitt som tilpasser seg brukerens utgangspunkt
 • formidler individtilpasset beste-praksis innhold fra hele økosystemet
 • operasjonaliserer læringsprosessen på en motiverende måte

En digital plattform med disse egenskapene vil gi muligheter som:

 • Berike dialogen og læringen gjennom et felles begrepsapparat
 • Benytte utviklingsmål/læringsmomenter som filter for å individualisere og aktualisere læringen
 • Kommunikasjonsplattform som fungerer på tvers av utviklingsarenaene
 • Verdiøke innhold med metatagging som kan benyttes til individualisering og skape assosiasjoner på tvers av de ulike innholdsstrukturene
 • Effektivisering av læringsprosessen
 • «24/7 360°» spillerprofiler med data og innhold fra spillerens komplette utviklingshverdag

Et helhetlig økosystem for norsk fotball med SkillRace

Hvilke positive effekter kan forventes dersom en hel fotballnasjon forenes på èn holistisk plattform med hver sin unike profil, der hele verktøykassen snakker sammen om et innhold som produseres, dyrkes, videreforedles og deles i økosystemet?

Kongstanken om en holistisk digital plattform som samler hele fotballnasjonen, har vært vår visjon og drivkraft i arbeidet med å utvikle SkillRace.

Frode Samuelsen, SkillRace grûnder

Når «godt nok» er langt fra godt nok…

Før vi går inn på vår modell av den norske fotballvisjonen, er det på sin plass å peke på noen grunnpilarer i SkillRace digitale arkitektur.

 • SkillRace har innebygd en sentral spillmodellstruktur som danner grunnlag for en metastruktur der man kan beskrive og knytte sammen de ulike innholdskategoriene
 • Spillmodellen kan etableres lokalt eller man kan arve hele eller deler av en global spillmodell
 • Innholdsstrukturene i SkillRace har en oppbygging som gjør at man enkelt kan arve, gjenbruke og benytte deler av tilgjengelig innhold på tvers i økosystemet – dette utløser muligheter som gir store effektiviserings- og kvalitetsforbedringer
 • Sofistikerte delingsmekanismer gir miljøene kontroll og delingsmuligheter på eget innhold og samtidig tilgang på alt tilgjengelig innhold i økosystemet
 • Spillere og trenere har èn profil på tvers av alle verktøykomponenter og utviklingsmiljøer – dette gir kraftfulle og fleksible muligheter i kommunikasjonen
 • SkillRace brukergrensesnitt er designet slik at det skal være like motiverende og enkelt å bruke for en 7-åring som for en profesjonell landslagsspiller

Dagens digitale økosystem i fotballen er sammensatt av digitale siloverktøy og tilfeldige sosiale plattformer hvor man kommuniserer og søker etter innhold. Dette skaper utfordringer helt fra forbund til klubb og ut til trener/spiller. Prosessene kommer ut av kontroll, oppleves som ineffektive og informasjon går tapt mellom siloene eller forsvinner ut i de sosiale mediestrømmene. Problemet er at disse verktøyene hver for seg oppleves som «gode nok». For å erstatte dagens i stor grad tilfeldige økosystem, kreves derfor en erkjennelse av at «godt nok» kan bli veldig «mye bedre»! Under følger en argumentasjon og refleksjon rundt hva som spesifikt menes med «mye bedre».

Fra «godt nok» til mye bedre med SkillRace

Vi ønsker her å dele noen refleksjoner rundt hvordan SkillRace kan bidra til den norske fotballvisjonen, og da spesifikt anvendt på de ulike modiene i modellen presentert innledningsvis. Vi ser på hvert enkelt modus i modellen med fokus på hvordan SkillRace som plattform bidrar til å skape inspirasjon og produktiv læring.

Aktivitet

En aktivitet kan være lagtrening, egentrening, løkkefotball, kamp eller andre aktiviserende tiltak i regi av utviklingsmiljøet eller spilleren selv. Vi snakker over om den positive spiralen som karakteriseres ved at spilleren opplever et energioverskudd som benyttes til å investere enda mer tid og innsats.

I sin ytterste konsekvens har man tilfellet der spilleren til enhver tid i fotballen, kun befinner seg i modus «aktivitet», i et utviklingsmiljø der økosystemet oppleves som «tungvint» og ikke har noen innebygde mekanismer for individuell tilpassing. Man er dermed avhengig av at aktiviteten, som da foregår med tilfeldig tilpasset frekvens, format og innhold, genererer nok inspirasjon i seg selv til at man ikke «mister spilleren». På motsatt ende av skalaen finner vi spilleren som engasjerer seg i alle modi, i et optimalt individuelt tilpasset og velfungerende økosystem. Her kan man hente inspirasjon (energi) fra alle modi og «energikostnaden» er lav fordi utviklingsmiljøet oppleves som produktivt.

Aktiviteten er den sentrale og viktigste modusen i modellen vår. Som NFFs Øyvind Larsen så godt formidler med sitt utsagn «Fotball er å gjøre – ikke bare se og høre«! Det er i aktiviteten man henter ut mest inspirasjon og det er her man må få til det «positive energiregnskapet» som innledningsvis drar i gang den positive spiralen ved at spilleren finner aktiviteten interessant nok til at man er mottakelig for, eller enda bedre, selv oppsøker mer kunnskap, bygger ambisjoner, osv.

SkillRace bidrag til Aktiviteten
 • Kraftfulle funksjoner for administrasjon og kommunikasjon får ned den opplevde kostnaden med å planlegge og følge opp aktivitetene både internt i klubb og på tvers av spillers utviklingsmiljøer
 • Gode muligheter til å påvirke og bidra til organisering av spillers egentrening gir muligheter for bedre og hyppigere egentreningsaktivitet
 • Et rikt tilfang av økosystemets beste-praksis, relevant og alderstilpasset treningsinnhold gjennom kobling mot beste-praksis skolerings- og periodeplaner gir en bedre og mer motiverende treningsopplevelse
 • Som følge av muligheten til å koble sammen og individualisere innhold på tvers av alle innholdsstrukturene, får man tilgang til et mer relevant og kontekstrikt materiale i både forberedelser, gjennomføring og analyse av aktiviteten
 • Kombinasjonen av punktet over og individuelt tilpassede brukergrensesnitt gir muligheter for å presentere øktplanen i et rikt format av innhold som settes sammen av beste-praksis øvingsbilder, motiverende eksempler, aldersbestemte/individuelle øvingsmomenter, eksempler fra relevante trening- og kampsituasjoner, relaterte spillprinsipper, etc. Et langt steg opp fra dagens situasjon der øktplanen ofte begrenses til en pdf som kun trenerteamet har et forhold til!
 • Stimulering til felles begrepsapparat gjennom SkillRace spillmodell, treners kjennskap til aldersgruppens eller enkeltspillernes læringsmomenter gir bedre og mer motiverende coaching
 • Muligheter til evaluering av selve aktiviteten øker kvaliteten og følelsen av eierskap hos deltakeren
 • En holistisk tilnærming på tvers av alle spillerens utviklingsmiljøer, gjør at mental og fysisk overbelastning kan unngås via enkel og fleksibel spillerrapportering av tilstand i kombinasjon med øktens belastningsprofil og eventuelle innsamlede data
 • SkillRace analysemodul er designet for læring og gir videoklippene en viktig merverdi gjennom tagging mot spillmodell. Klippene kan kobles mot relatert innhold og dermed får «evig liv» i læringsprosessen ved at de dukker opp der de har relevans for den enkelte.
 • SkillRace Messenger er en helt ny type meldingssentral som gir mulighet for å kommunisere med kontekstrike meldinger på tvers av utviklingsmiljøer. Dette øker både den pedagogiske og motiverende effekten av dialog og tilbakemeldinger.

Kunnskap

Om aktiviteten skulle fremstilles som et maleri, så er det kunnskap om aktiviteten som gir maleriet farger og dermed mer interessant. Nettopp derfor er det så ekstremt viktig at utviklingsmiljøet innehar mekanismer som skaper individualiserte innholdsstrømmer og kommunikasjonsarenaer med enkle, men kraftfulle verktøy til å behandle disse. Slike egenskaper krever sofistikerte innholdstrukturer med tilhørende metastruktur som gir muligheter for en universell klassifisering.

Dagens utviklingsmiljøer preges av manglende evne til å styre informasjonsstrømmen som treffer spilleren og treneren. De ivrigste oppsøker informasjon selv, på tvers av ulike informasjonskilder som google, youtube, eksterne verktøyer og databaser, etc. Denne praksisen krever såpass mye energi at kun de færreste lar seg inspirere nok over tid. Resultatet er uansett mye støy og lite gevinst, samtidig som det man evner å absorbere av kunnskap vanskelig lar seg integrere med sin individuelle utviklingsprosess. Hvordan kobler eksempelvis spilleren et YouTube-klipp til sitt utviklingsmål, analyseklipp, trenerdialog, egentreningsøkt, etc? Her kreves det effektive strukturer og verktøy for å få opp «verdien» og ned «kostnaden» i kunnskapssøkene.

Like viktig som kunnskapen om aktiviteten, er inidividets kunnskap om seg selv. Hva er mine forutsetninger, min tilstand, mitt nåværende kunnskapsnivå, mine ambisjoner, min plan, mine fokusområder, min historikk, mine beste-praksis eksempler, mine referanser, mine rollemodeller, mine prestasjoner, etc. Hvordan plasserer jeg MEG i maleriet (ref analogi over)? Det er den mentale prosessen med å «tegne» dette indre maleriet som fortløpende representerer og inspirerer til spillerens ambisjoner. Her vil en fungerende digital plattform være til uvurderlig hjelp!

Gevinsten av å få til en produktiv kunnskapsprosess, i tillegg til den pedagogiske effekten, er bidraget til inspirasjon som trengs for å skape ambisjoner, men også den viktige inspirasjonen som skapes i aktiviteten ved at økt kunnskap gjør denne mer interessant og motiverende (ref vår maleri-analogi over).

SkillRace bidrag til Kunnskap
 • Stimulering til felles begrepsapparat gjennom SkillRace spillmodell øker brukerens forståelse og skaper et felles språk som gir mer produktive dialoger.
 • Innholdsstrukturen i SkillRace er designet slik at man kan «alderstilpasse» begreper, kunnskap, planer, etc. På denne måten kan man forenkle og anvende et «språk» som spillerne forstår uansett alder.
 • SkillRace analysemodul er designet for læring og gir videoklippene en viktig merverdi gjennom tagging mot spillmodell. Klippene kan kobles mot relatert innhold og dermed får «evig liv» i læringsprosessen ved at de dukker opp der de har relevans for den enkelte.
 • SkillRace Messenger er en helt ny type meldingssentral som gir mulighet for å kommunisere med kontekstrike meldinger på tvers av utviklingsmiljøer. Dette øker både den pedagogiske og inspirerende effekten av dialog og tilbakemeldinger.
 • SkillRace ulike innholdsstrukturer kan brytes ned til innholdsfragmenter. Hvert fragment kan kobles på relevante medieressurser og egne meta-tagger. På denne måten kan SkillRace formidle de delene av innholdet som er mest relevant for brukeren.
 • SkillRace sofistikerte delingsmekanismer der hver enkelt utviklingsmiljø kan sortere ut hva som skal deles (med hvem) inviterer til effektiv spredning av beste-praksis innhold som kommer hele økosystemet til gode. Eksempel på nyttig beste-praksis innhold kan være nasjonale sportsplaner som spesifiserer «pensumet» som er relevant for spilleren, økt- og øvelsesbiblioteker, analyseklipp for læring og sammenligning med egne prestasjoner, etc.
 • Bruk av spillmodell-tagger er benyttet gjennomgående i SkillRace. Et klikk på en tagg åpner opp innsyn i alt relatert innhold knyttet til aktuell tagg. På denne måten kan brukeren «surfe» gjennom relevant innhold i en utforskende læringsmodus der man også kan både favorittmerke og omsette innholdet til en aktuell handling – eksempelvis «legg øvelse til egentreningsøkt», «knytt video til utviklingsmål», «hent utviklingsmål inn i individuell plan», etc.

Ambisjoner

En ambisjon kan være alt fra et ønske om å utnytte sin fart og omsette denne oftere til scoring, til en langsiktig drøm om å bli fotballproff. Ambisjoner skapes ofte som følge av:

 • Konkurranseinstinkt
 • Idoler
 • Tilbakemelding og oppmuntring fra trenere, mentorer, foreldre, andre spillere, etc
 • Et utviklingsmiljø som motiverer til ambisjoner
 • Selvrefleksjon og målsettinger

Før man kan forvente at spilleren eller treneren setter ambisjoner for seg selv, er det en forutsetning at de allerede har kunnskap om spillet og ser seg selv i en rolle her (ref «Kunnskap»-kapittelet over).

Digitale virkemidler kan spille en stor rolle i prosessen med å skape ambisjoner for den enkelte.

SkillRace bidrag til Ambisjoner
 • I SkillRace finnes det mange måter å stimulere spillerens konkurranseinstinkt. Det fokuseres da på måling av fremgang både i forhold til seg selv og andre. Eksempler på ulike måter å måle fremgang:
  • Registrering av testresultater (tekniske ferdigheter, hurtighet, utholdenhet, etc)
  • Scoring av kompetansekrav
  • Status på utviklingsmål (0-100% oppnåelse)
  • Egen og ekstern scoring på kamp- og treningssituasjoner (analysemodulen)
  • Online konkurranser på spesifikke prestasjons-/ferdighetsområder (eks: «Zidane-finten»)
 • SkillRace Channel er et konsept som foreløpig er i tidlig betaversjon. Her er hensikten å bruke video fra kamp- og treningshøydepunkter til å skape læring og inspirasjon. Konseptet vil med sine funksjoner være en viktig bidragsyter til å skape ambisjoner ut fra både gamifisering og fremheving av idolers prestasjoner.
 • SkillRace Messenger er en helt ny type meldingssentral som gir mulighet for å kommunisere med kontekstrike meldinger på tvers av utviklingsmiljøer. Denne modulen gir gode muligheter for treneren til å skape ambisjoner hos spilleren via oppmuntrende og spesifikke tilbakemeldinger.
 • SkillRace har en kraftfull og fleksibel dashboardmodul som gir mulighet for spilleren å se seg selv i en helhetlig og relevant kontekst med stort potensial for å omgjøre observasjonene her til konkrete ambisjoner
 • Kombinasjonen av tilgang på relevante beste-praksis utviklingsmål og funksjoner som oppmuntrer til refleksjon gjennom dybdelæring bidrar til å skape relevante ambisjoner. Kobling mellom relevante utviklingsmål, periodeplaner og forslag til øvelser skaper en trygghet for at ambisjonen kan følges opp av en plan.
 • Klippene i SkillRace analysemodul kan kobles til spillers utviklingsmål og er tilrettelagt for en tett og god dialog mellom trenerteam og spiller, slik at man på en tydelig og pedagogisk måte får frem forbedringsområdene som ofte danner utgangspunktet for en spesifikk ambisjon om å bli bedre på «noe».

Individuell Plan

I vår modell er en individuell utviklingsplan et sett av utviklingsmål som har til hensikt å bidra til forbedring av spillerens prestasjoner. Ideelt sett skal spillerens individuelle plan representere implementeringen av dennes ambisjoner. En plan som ligger «på siden av» spillerens ambisjoner er langt mindre effektiv enn en plan som treffer. Om deler av planen ikke samsvarer med ambisjonene bør disse enten fjernes, eller man bør «selge den inn» til spilleren slik den bidrar til å forme ambisjonene tilsvarende. Da vil også potensialet for å hente inspirasjon fra planen øke.

Ved å bruke digitale hjelpemidler til å dokumentere og følge opp den individuelle planen, kan utviklingsmålene fungere som en rød tråd og sentralt verktøy i spillerens utviklingshverdag. Gitt utviklingsmålenes sentrale rolle i utviklingsprosessen, kommer fordelene med en holistisk plattform her virkelig til sin rett.

SkillRace bidrag til Individuell Plan
 • Spillerens individuelle utviklingsplan kan effektivt bygges opp med utviklingsmål fra ulike beste-praksis nasjonale utviklingsplaner. På denne måten får den individuelle planen høy kvalitet, både fordi den representer alders- og kompetansespesifikke målsettinger, men også fordi man fortløpende nedarver eventuelle medieressurser som legges til i det overordnede planverket.
 • Muligheten til å hente utviklingsmål fra beste-praksis sportsplaner får ned «kostnaden» (tid, kompetansekrav, etc) med å etablere og vedlikeholde de individuelle planene
 • De individuelle utviklingsmålene har en sentral plass både i SkillRace Web og SkillRace App. Dette øker spillerens eierskap til målene og de kan brukes som inngangsport til utforskende læring.
 • Ved å følge utviklingsmålets spillmodell-tagger, kan man får opp assosiert innhold som gir en bedre forståelse av målet
 • Spillmodell-taggede utviklingsmål kan også ha den viktige rollen at de filtrerer innhold på en slik måte at brukeren kan ha fokus på det som er relevant for de til enhver tid aktuelle utviklingsmålene
 • Det er mulig å anbefale både aksjoner og øvelser som støtter opp om utviklingsmålet. Dette er både motiverende og nyttig når man skal omsette utviklingsmålene til et bevisst treningsopplegg.
 • Spillere som har en individuell plan inviterer også til en mer relevant og produktiv dialog, da man kan referere til disse i ulike moduler som analyse, meldingssentral, osv.

Bevisst trening

Bevisst trening refererer til en strukturert og målrettet tilnærming til å lære seg en ferdighet eller oppsøke kunnskap med den hensikt å forbedre prestasjonen. Metoden involverer:

 • sette seg utfordrende mål
 • fokusere på sin innsats og læringsproduktivitet
 • motta tilbakemeldinger og delta i dialog med ressurspersoner
 • reflektere rundt egne prestasjoner

Det motsatte av bevisst trening («passiv trening») kjennetegnes ved at man repeterer aktiviteter uten bevisst forsøk på forbedring.

Enten man som trener setter opp et program for lagtreninger eller spilleren selv lager et egentreningsprogram, så er det viktig at dette programmet tar utgangspunkt i lagets og spillernes utviklingsmål. Dette er en forutsetning for å få til bevisst trening.

En komplett oversikt over spillers økter (treningsdagbok) vil i seg selv bidra til å øke spillerens bevisshet rundt treningsarbeidet. Dersom man kan avlede øktplanene direkte fra utviklingsmål eller bruker disse som referanse når man setter opp programmets frekvens, varighet og innhold, så sikrer man at treningene reflekterer laget og den enkelte spillers behov. Jo mer pedagogisk og motiverende økten presenteres, dess mer bevisst blir både trener og spiller inn mot og gjennom økten.

Spiller kan oppmuntres til å fokusere og reflektere rundt sin innsats og prestasjoner ved at både økt og spiller evalueres. Man bør også ta aktivt stilling til hvordan man konkret adresserte og ble eksponert mot sine aktuelle utviklingsmål i økten. Ved hjelp av verktøy som innbefatter analyse og dialog sørger man for at konkrete tilbakemeldinger med kobling til både utviklingsmål og videohøydepunkter bidrar til høy kvalitet på dialogen mellom trener og spiller.

Parallelt med å supportere selve treningsprogrammet er det viktig at man har på plass instrumenter som monitorerer spillerens tilstand og belastning, da dette er faktorer som kan redusere spillers evne til å opprettholde en bevisst holdning til sitt treningsopplegg.

SkillRace bidrag til Bevisst Trening
 • Spillerens individuelle plan eller beste-praksis sportsplaner gir muligheter til å etablere et treningsprogram som er tilpasset spilleren og dermed stimulerer til inspirasjon og høy kvalitet på den bevisste treningen.
 • Ettersom både spillerens plan og aktiviteter kan administreres og monitoreres på tvers av alle utviklingsarenaene får en helhetlig tilnærming til utviklingsprosessen
 • Den integrerte treningsdagboken har funksjoner som dekker alle behov knyttet til bevisst trening
 • Økter presenteres på en pedagogisk og motiverende måte ved hjelp av det integrerte verktøyet SkillRace Storyboard (taktikktavler) og mulighet for tagging, samt kobling til medieressurser og analyseklipp
 • Spiller kan score seg selv på utvalgte utviklingsmål avhengig av aktivitet (kamp, lagtrening, egentrening)
 • Bruk av SkillRace Messenger og analysemodulen gir gode muligheter for å forsterke effektene av den bevisste treningen. Eksempelvis kan man lage diskusjonstråder som knytter sammen trening+spiller+utviklingsmål+analyseklipp i et fora med spillers trenere (eventuelt på tvers av alle utviklingsmiljøer) og spilleren selv.
 • SkillRace tilbyr en fleksibel, kraftfull og enkel måte å monitorere både tilstand og belastning

Prestasjon

Ingenting motiverer og genererer mer inspirasjon en egne prestasjoner. Det er derfor helt essensielt at man til enhver tid på alle arenaer, har virkningsfulle mekanismer som fanger opp spillerens prestasjoner – både små og store!

De mest virkningsfulle metodene for å fremheve prestasjoner involverer feedback og video. Mange lar seg også motivere av at deres prestasjoner blir synlige for andre, eller lar seg inspirere av å se andres prestasjoner.

Det ligger også særdeles mye læring i å observere og reflektere over prestasjoner. Det er derfor viktig at presentasjonen av prestasjonen gir muligheter for refleksjon og læring.

SkillRace bidrag til Prestasjon
 • SkillRace Channel er et konsept som foreløpig er i tidlig betaversjon. Her er hensikten å bruke video fra kamp- og treningshøydepunkter til å skape læring og inspirasjon blant annet gjennom fremheving av prestasjoner – egne og andres. Det ligger mange mekanismer i denne modulen som gjør dette mulig.
 • SkillRace Messenger kan benyttes til å gi anerkjennelse til spillers prestasjoner. Det ligger her også mulighet for å monitorere hendelser som skjer i treners spillergruppe, slik at man får påminnelser dersom det har skjedd noe som potensielt burde trigge en respons – eksempelvis en oppmuntring/anerkjennelse dersom en spiller har gitt seg selv en høy score på et videoklipp de har filmet fra en egentrening
 • Den holistiske tilnærmingen og gjennomførte koblingen mellom innholdsstrukturene gjør at man eksempelvis kunne se for seg å generere en spilleliste basert på en spillers beste involveringer knyttet til et spesifikt spillestilprinsipp som er viktig i neste kamp. En slik spilleliste vil ha både en pedagogisk og inspirerende effekt.
 • Kobling fra aktivitet til prestasjon gjør det mulig å generere analytiske «big-data» som finner årsakssammenhenger på tvers av hele økosystemet. Eksempelvis vil man kunne finne korrelasjon mellom en spesifikk øvelses innvirkning på en spesiell kategori prestasjoner. «Hvilke øvelser anbefales for å øve på dette spillprinsippet?«

Oppsummering

Hensikten med denne fremstillingen er å rette søkelyset på hvordan man gjennom etableringen av et nasjonalt digitalt holistisk økosystem, kan akselerere arbeidet mot den norske fotballvisjonen «Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig».

SkillRace bidrag til den norske fotballvisjonen

Vi håper med dette at både omfanget og den potensielle effekten av presenterte virkemidler, som vi har konkretisert med eksempler fra SkillRace, gir leseren inspirasjon til å se nærmere på denne muligheten.

Frode Samuelsen, Grûnder SkillRace

Vi kommer i tiden fremover til å videreutvikle vår modell i dialog med brukere og fagpersoner innen fotballen, for på denne måten i enda større grad kunne eksemplifisere og debattere temaet.

Ta gjerne kontakt SkillRace grûnder Frode Samuelsen på mobil 95111256 eller mail frode@skillrace.com for å delta i dette arbeidet.