Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Hvorfor SkillRace?

Hva skiller SkillRace fra andre plattformer og verktøy som benyttes i fotballen? Hvorfor skal laget og klubben ta seg bryet med å bytte til en helt ny digital plattform?

Hva kjennetegner en inspirerende og produktiv læringsarena? La oss se nærmere på noen av de mest potente virkemidlene i utviklingsprosessen: Treningsøkten, Video, FeedBack/Meldinger og Utviklingsmål.

De tre førstnevnte fasiliteres som regel av hvert sitt digitale verktøy i form av henholdsvis: Økt-/øvelsesbibliotek, Analyseverktøy og en Meldingssentral. Sistnevnte (utviklingsmål) er i beste fall dokumentert i PowerPoint, PDF, regneark, eller lignende. Mange verktøy har overlappende funksjoner. Man kan for eksempel sende meldinger og dele videoklipp i et analyseverktøy. På samme måte kan man laste opp en video som vedlegg i meldingssentralen. Dette innebærerer imidlertid mye manuelt arbeid og brukerne må forholde seg til mange ulike verktøy.

I tillegg til verktøyene nevnt over finnes det mange ulike kategorier i klubbens verktøykasse. Den videre diskusjonen vil rette seg inn mot disse hovedtypene, men eksemplene under kunne gjerne handlet om resten av verktøykassen. Hovedbudskapet er det samme: Gjennom en helhetlig digital plattform økes potensialet til et helt annet nivå, ved at man kan effektivisere, forenkle og koble sammen både innhold og funksjoner på en optimal måte.

I sum kan man si at INSPIRASJON er et produkt av vår evne til å knytte sammen forskjellige elementer vi har blitt eksponert for. Jo flere assosiasjoner vi har tilgjengelige, desto større er potensialet for inspirasjon. SkillRace er designet for å skape og eksponere assosiasjoner i utviklingsprosessen!

Frode Samuelsen, Daglig Leder, SkillRace

La oss ta for oss hovedkategoriene av digitale verktøy – dagens praksis og potensial:

Øktplanlegger

Her er det mye ulik praksis og verktøyanvendelse. Toppklubbene bruker typisk mye tid på å komponere periodeplaner (ligger som regel i Excel) og fortløpende bygge øktene manuelt med forskjellige verktøyer som taktikktavler, tekstbehandling, etc. Sluttresultatet er som regel en skreddersydd PDF som trenerne kan ta med seg ut på feltet.

For breddeklubbene finnes det et bredt tilbud av ulike apper og nettsteder som tilbyr aldersspesifikke treningsprogrammer. Mange av disse verktøyene er isolert sett gode til sitt formål – visualisere og distribuere treningsøkter.

Så hva er problemet? Både toppklubben og breddeklubben får dekket sine behov? Eller?

Hva BURDE man forvente av en optimal øktplanlegger utover «basisfunksjonene»?

 • Periodeplanen er basert på gjenbruk av en beste-praksis periodeplan for aktuell aldersgruppe, slik at man slipper å «finne opp kruttet» hver gang
 • Det eksisterer et økt- og øvelsesbibliotek hvor øktene kan hentes fra og hvor oppdateringer i biblioteket automatisk skjer i den enkelte kalenderøkten
 • Økter kan genereres direkte og automatisk fra periodeplanens tematikk og anbefalte økter
 • Hver enkelt øvelse «krydres» med videoklipp (generert fra analyseverktøy) enten direkte eller via et felles taggingsett
 • Både spillere og trenere har tilgang til øktene både før og etter økten er gjennomført
 • Det er mulig å gjennomføre ulike evalueringer av både økt og egne prestasjoner
 • Eventuelle klipp som tas under økten, kobles automatisk til denne
 • Man kan genererere akkurat den PDF’en man som trener trenger på feltet
 • All dialog knyttet til treningen samles i diskusjonstråder med meldinger som vil inneholde nødvendig kontekst
 • Spiller kan ta stilling til og evaluere hvordan man har jobbet med utviklingsmålene i økten
 • Øktens belastning tas med i den enkelte spillers belastningsprofil

Øktplanleggerens evne til å adressere disse kravene bør være en målestokk for verktøyets kvalitet og dermed graden av produksjon og inspirasjon som kan hentes ut av den enkelte økten.

Les mer om hvordan man effektivt kan tilrettelegge for beste-praksis økter i SkillRace

Videoanalyse

Det finnes i dag mange gode verktøyer for videoanalyse. De mest brukte har også egne fastmonterte kameraløsninger som blir mer og mer benyttet ute på kamp- og treningsarenaene. Vi ser også en stor utvikling i ulike AI-funksjoner, som gir stor tidsbesparelse knyttet til tagging. De mest avanserte systemene kan gjenkjenne spillere/draktnummer og kamphendelser som mål, innkast, corner, osv.

Utfordringene med dagens løsninger er dog følgende:

 • Høy investeringskostnad
 • Relativt høy brukerterskel
 • Veldig begrensede muligheter til integrere klippene med resten av utviklingsprosessen utover analyse og enkle delingsfunksjoner
 • Begrensede muligheter til effektivt å dele klippene på tvers av miljøer

Kjennetegn for en optimal og integrert videoplattform:

 • Hvert enkelt klipp kan kobles til relevante strukturer i utviklingsprosessen:
  • Globale taggingelementer og etablerer dermed assosiasjoner mot relevante data og verktøy
  • Spillernes utviklingsmål
  • Spillelister på tvers av analyseprosjekter
  • Klippene «dukker automatisk opp» andre steder i plattformen der det har relevans
 • Integrert meldingssentral som benyttes på tvers av hele utviklingsprosessen
  • Meldingstråder kobles automatisk til klipp og kontekst (kamp, trening, utviklingsmål, spiller, etc)
  • Meldingstråder i andre moduler har rask og effektiv kobling til analyseklipp som vedlegg
  • Verdiøker klippet ved at det effektivt kan omgjøres til en produktiv handling (eks: finne en egnet egentreningsøkt for å forbedre ferdigheten klippet illustrerer, eller legge et utviklingsmål til planen basert på feedback, etc)
 • Lav brukerterskel og rik funksjonalitet for å involvere spillerne aktivt i tagging- og analyseprosessen
  • Live tagging workshops, der spillerne tagger og trenerne følger opp underveis med tilbakemeldinger
  • Sporbarhet – hvem tagger hva
  • Filtere som gjør det enkelt å finne klippene som skal tagges («Mine klipp», «Klipp med utviklingsmål», «Gode utførelser», etc)
 • Mulighet for å hente ut inspirasjon og læring fra hvert eneste klipp gjennom benchmarking og ulike konkurranser

Les mer om hvordan SkillRace Videoanalyse adresserer disse kravene

Utviklingsmål

Spillers utviklingsmål har potensial til å bli selve navet i utviklingsprosessen! Det er imidlertid forskjell på å «prate om» et utviklingsmål vs å aktivt benytte det operasjonelt.

Det er forskjell på å «prate om» et utviklingsmål vs å aktivt benytte det operasjonelt

Frode Samuelsen, SkillRace

Vi har enda til gode å se eksempler på klubber som aktivt benytter spillers utviklingsmål som et levende verktøy. Årsaken til dette er at de digitale verktøyene ikke muliggjør dette på en effektiv måte. Mangel på gode digitale verktøy og en altfor krevende manuell administrasjon av utviklingsmål, gjør at bruken som regel i beste fall reduseres til et «bokholderi» av «hvem skal lære hva?». Denne informasjonen forvaltes vanligvis i statiske dokumenter som regnerark, pdf, word, powerpoint, osv.

Dersom utviklingsmålene er en integrert del av en helhetlig digital plattform, så kan disse benyttes som et senter for hele utviklingsprosessen.

Her er en oversikt over ulike måter å operasjonalisere utviklingsmålet:

 • Kontekst for meldingstråder – samle all dialog knyttet til utviklingsmålet, alene eller i sammenheng med en kamp/trening, analyseklipp, etc.
  • All tilknyttet dialog vises i sammenheng med utviklingsmålet
  • Man kan gå direkte inn på utviklingmålet fra en meldingstråd i den generelle meldingsoversikten
 • Se alle relevante videoklipp knyttet til et utviklingsmål
  • Utviklingsmålet kobles direkte til klippet i taggingprosessen, eller
  • Utviklingsmålet nås indirekte via en «felles tagg»
 • Få oversikt og benytt treningsøkter og -øvelser som adresserer utviklingsmålet
 • Se all relevant kunnskap knyttet til et utviklingsmål
  • Utviklingsmålet kobles direkte til innholdsressursen, eller
  • Utviklingsmålet nås indirekte via en «felles tagg»
 • La spillers utviklingsplan «arve» utviklingsmål fra klubbens skoleringsplan, eller en ekstern beste-praksis plan
 • Spiller kan score seg selv på utviklingsmålene sine
 • Sette opp aksjoner med oppfølging knyttet til hvert enkelt utviklingsmål

Les mer om hvordan man kan operasjonalisere utviklingsmål i SkillRace

FeedBack

Uansett utviklingsprosess, så er kvaliteten på feedback-loopen mellom trener og spiller en av de viktigste faktorene for inspirasjon, forbedring og læring. Valget av digital meldingssentral er helt avgjørende for volum og kvalitet på feedbacken. De aller fleste klubbene har imidlertid et tilfeldig forhold til nettopp dette. Meldingssentralen «som alle bruker» er ikke nødvendigvis den mest hensiktsmessige når man skal skape inspirasjon og læring. Dagens mest brukte digitale meldingsapper takler ikke kravene til frekvens og kontekst. Det blir for tungvint å formidle budskapet effektivt og konkret i riktig kontekst. Mesteparten av det som formidles burde heller strengt tatt ikke vært nødvendig å håndtere med i en manuell melding, men via smarte push-varsler fra andre steder på den digitale plattformen.

Her er noen av mulighetene som ligger i et fullintegrert meldingsverktøy:

 • Meldingssentralen kan ut fra konteksten bestemme hvem som kan være aktuelle mottakere av meldingen, eksempelvis:
  • Spillere man er trener for
  • Lag man trener
  • Alle spillers trenere (eventuelt på tvers av klubber)
  • Alle trenere og/eller spillere i samarbeidsklyngen (på tvers av klubber)
 • Taggede meldinger
  • Man kan beskrive meldingens kontekst via den globale taggingstrukturen, som hos mottaker kan bidra med å hente opp relevant kunnskap
 • Meldinger med rik kontekst
  • En kan enkelt hente frem ulike innholdsressurser som videoer, urler, øvelser, økter, utviklingsmål, etc som kan bidra til å beskrive konteksten
  • Mottaker kan via knapper omsette kontekst til handling (eks: Utviklingsmål: «Legg til plan», «Legg til favoritt», «Legg til leseliste», «Bruk økt», etc)
 • Meldinger med anbefalinger
  • På samme måte som for vedlegg, kan man legge ved ulike anbefalinger som omsettes til handling av mottaker
 • Meldingsverktøyet integreres i tilpassede UX-versjoner overalt i plattformen der det er behov for dialog

Les mer om hvordan SkillRace Messenger gir en bedre FeedBack-prosess i klubben

Andre eksempler på verktøykategorier med potensial

I tillegg til de utvalgte hovedkategoriene nevnt over, finnes det mange andre eksempler på arbeidsprosesser som kan forbedres betydelig gjennom en helhetlig digital plattform. Her er noen flere eksempler:

 • Belastningsstyring
  • en helhetlig oversikt over spillers aktivitet på tvers av utviklingsarenaer
  • bruk øvelsenes intensitet og varighet for utregning av RPE
  • overstyr spillers RPE med individuell innlesing via tilstandsmonitoreringen
 • Samarbeidsklynger
  • Opprett regionale klynger der både toppklubb, skole, breddeklubb og egentrening inngår
  • Del innhold på tvers av klubber og lag

Les mer om hvordan SkillRace kan bidra til å skape inspirasjon og læring

Oppsummert – hvorfor en helhetlig plattform?

Eksemplene over gir forhåpentligvis et konkret bilde på hvilket uforløst potensial klubbene står overfor. Det finnes mange andre eksempler på verktøykategorier hvor det er mulig å hente ut mye mer potensial og dermed øke sine sportslige ambisjoner gjennom anvendelse av en helhetlig digital plattform.

Under følger en mer generell argumentasjon for en helhetlig plattform.

 1. Forbedret samarbeid og kommunikasjon:
  • Sømløs informasjonsflyt: Integrerte systemer sikrer at informasjon flyter jevnt mellom ulike moduler, noe som reduserer misforståelser og forbedrer kommunikasjonen.
  • Bedre koordinering: Brukerne kan koordinere bedre når de har tilgang til samme informasjon i sanntid, noe som fører til mer effektive arbeidsflyter og raskere beslutningstaking.
 2. Økt effektivitet og produktivitet:
  • Eliminering av redundans: Integrasjon reduserer behovet for å angi samme data flere ganger i forskjellige systemer, noe som sparer tid og reduserer feil.
  • Strømlinjeformede prosesser: Automatiserte arbeidsflyter og integrerte prosesser reduserer manuelt arbeid, slik at ansatte kan fokusere på mer verdifulle oppgaver.
 3. Omfattende data og analyser:
  • Helhetlig oversikt: Integrerte systemer gir en omfattende oversikt over alle operasjoner, noe som gjør det enklere å overvåke ytelse og identifisere områder for forbedring.
  • Bedre innsikt: Kombinerte data fra ulike moduler kan analyseres for å få dypere innsikt, noe som hjelper i strategisk planlegging og beslutningstaking.
 4. Kostnadsbesparelser:
  • Reduserte IT-kostnader: Det er ofte billigere å vedlikeholde ett integrert system enn å administrere flere silo-systemer.
  • Økt avkastning: Den forbedrede effektiviteten og produktiviteten fører til bedre ressursutnyttelse og høyere avkastning på investeringer.
 5. Forbedret brukeropplevelse:
  • Konsistent grensesnitt: Brukere drar nytte av et konsistent og brukervennlig grensesnitt på tvers av alle moduler, noe som reduserer læringskurven og forbedrer adopsjonsraten.
  • Forenklet tilgang: Enkeltpålogging og enhetlig tilgang til alle verktøy og informasjon forbedrer den totale brukeropplevelsen.
 6. Skalerbarhet og fleksibilitet:
  • Tilpassbare systemer: Integrerte plattformer kan lettere skaleres og tilpasses for å møte endrede forretningsbehov sammenlignet med silo-systemer.
  • Modulær vekst: Bedrifter kan legge til nye moduler eller funksjoner uten å forstyrre eksisterende operasjoner.
 7. Forbedret sikkerhet og overholdelse:
  • Sentralisert sikkerhet: Integrerte systemer kommer ofte med sentraliserte sikkerhetskontroller, noe som gjør det enklere å håndheve sikkerhetspolicyer og beskytte sensitiv informasjon.
  • Forenklet overholdelse: Med alle data på ett sted er det enklere å sikre overholdelse av regulatoriske krav og gjennomføre revisjoner.
 8. Synergieffekter:
  • Samlede fordeler: Den kombinerte bruken av integrerte moduler fører ofte til samlede fordeler som overstiger summen av individuelle gevinster fra hver modul brukt isolert.
  • Innovasjon og forbedring: Integrerte plattformer kan drive innovasjon ved å muliggjøre nye arbeidsmåter og forbedre eksisterende prosesser.

Disse fordelene viser hvorfor integrasjon er avgjørende for organisasjoner som ønsker å maksimere sine digitale ambisjoner og oppnå optimal ytelse.